Endring av takst og rabattsystem for
Rv.83 Vegpakke Harstad

Gjennom håndtering av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016)/Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017), har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om å innføre et nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt, samt tilskuddsordning for reduserte bompengetakster. Lokalpolitiske myndigheter har gitt sin tilslutning til innføring av nytt takst- og rabattsystem for Rv. 83 Vegpakke Harstad. Målet med omleggingen til nytt system er å effektivisere og å gjøre bompengeinnkrevingen enklere.

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer fra 01.04.2018:
  • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • AutoPASS-avtaler med det selskap brikken er levert fra, hovedavtalen blir ikke endret.
  • Timesregel og passeringstak på 60 passeringer pr. måned for alle kjøretøy med gyldig brikke og avtale videreføres.
Fra 1. april 2018 er taksten:


Bomstasjoner
Takstgruppe 1
Takstgruppe 2


Kanebogen, Skaunveien, Steinveien, Kongsveien,
Tunnel ny veg, Lokket, Skolegata og Samasjøen
kr. 13
kr. 20


Takstgruppe 1:
Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2:
Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.